A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Formularze, dokumenty konkursowe

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25) wprowadzone zostały nowe wzory ofert, umowy i sprawozdania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2011 r. i stanowi  akt wykonawczy do  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Określone na szczeblu ministerialnym wzory dokumentów są wykorzystywane w ogłaszanych przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozporządzenie

Dokumenty konkursowe: 

 


 

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb