A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Informacja dla kandydatów na członków komisji wyborczych

Informacja dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego powołuje Wójt Gminy Niedrzwica Duża najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:
1.
od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;
2.
jedną osobę wskazaną przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża spośród pracowników Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub jednostek organizacyjnych Gminy Niedrzwica Duża.
 
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały w danym okręgu wyborczym listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, m.in. w wykazie złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tam też dostępny jest wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa z dniem 2 maja 2014 r.
Ważne: Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Niedrzwica Duża.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez WójtaGminy Niedrzwica Duża. Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje więc, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.
 
Mając na uwadze powyższe informuję, iż Urząd Gminy Niedrzwica Duża bezpośrednio nie prowadzi naboru kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 
Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczłtowana dieta na czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w następującej wysokości:
  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych                      200 zł
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych    180 zł
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych                                    160 zł
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb