A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Gminy

Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Niedrzwica Duża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Gminy

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze - strona BIP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

1.      Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym o kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub inne pokrewne pod warunkiem odbycia studiów podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego,
 2. doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. predyspozycje osobowościowe: zdolność do analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi klienta, zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 4. znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
 5. biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office, umiejętność pracy z oprogramowaniem EWMAPA, EWOPIS.
 
2.      Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość terenu Gminy Niedrzwica Duża.
 
3.      Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
 1. prowadzenie ewidencji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 3. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub terenu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 6. wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 7. wydawanie opinii urbanistycznych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 8. wyłanianie wykonawców, przygotowywanie umów i zlecanie prac z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, których wartość nie przekracza kwoty kwalifikującej zamówienie do przeprowadzenia procedury zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zgodnie z regulaminem wewnętrznym Urzędu Gminy,
 9. prowadzenie procedur opracowania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 10. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 11. nadzorowanie i aktualizacja danych w Systemie Informacji Przestrzennych Gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 12. wykonywanie sprawozdań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 13. archiwizacja dokumentacji,
 14. wykonywanie innych poleceń przełożonych.
 
4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 3. wyposażenie stanowiska pracy: komputer wraz z oprogramowaniem EWMAPA, EWOPIS MS Office,
 4. możliwość wizji terenowych.
 
5.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 
6.      Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 5. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 6. oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie oraz braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin na dobę,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 
7.      Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury” należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub przesłać na adres: 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, Urząd Gminy Niedrzwica Duża, do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).
 
8.      Inne:
 1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
 2. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
 3. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża przy ul. Lubelskiej 30.
 5. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 517 50 85 wew. 21
 
Data ogłoszenia: 23.03.2020 r.

Liczba wyświetleń: 415
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb