A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Niedrzwica Duża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża

Ogłoszenie o naborze - strona BIP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

Stanowisko urzędnicze referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża

1. Wymagania niezbędne:

a) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku: wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym o kierunkach: ekonomia lub finanse oraz staż pracy min. 1 rok w administracji lub jednostkach samorządu terytorialnego,
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) pełna zdolność do czynności prawnych,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) nieposzlakowana opinia,
h) znajomość aktów prawnych:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
i) prawo jazdy kat. B,
j) umiejętność interpretacji przepisów prawa,
k) umiejętność biegłej obsługi komputera oraz biegła znajomość pakietu MS Office.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość terenu Gminy Niedrzwica Duża,
b) zdolność do analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi klienta, zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na stanowisku referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża będzie w szczególności realizowała zadania:

1. prowadzenie spraw wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych,
2. prowadzenie dokumentacji wymiarowej oraz dokonywanie księgowań na kontach podatników,
3. prowadzenie spraw o zastosowanie ulg ustawowych w podatku rolnym zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej,
4. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru opłaty targowej,
5. prowadzenie spraw w zakresie skarg i odwołań w sprawach wymiaru opłaty targowej, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych oraz ulg ustawowych,
6. prowadzenie rejestru ulg i zwolnień podatkowych,
7. prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatników,
8. prowadzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości,
9. przyjmowanie i zbieranie informacji w zakresie obowiązku podatkowego,
10. dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu:
 a) sprawdzenie formalnej poprawności dokumentów składanych przez podatników;
 b) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
11. podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia powszechności opodatkowania,
12. kontrola podatkowa w zakresie:
 a) przeprowadzania lustracji nieruchomości gruntowych, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 b) sporządzania protokołów z dokonanych czynności kontrolnych,
 c) sporządzania wniosków pokontrolnych,
13. współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,
14. prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
15. wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania referatu,
16. dokonywanie interpretacji podatkowych z zakresu prowadzonych spraw,
17. opracowywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
18. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w zakresie zajmowanego stanowiska.

 

4. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,
b) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
d) zatrudnienie na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)). 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

niezbędne:

a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy (CV),
List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie oraz braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin na dobę,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
k) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

dodatkowe:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża” w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o dalszym etapie naboru.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części.

Liczba wyświetleń: 651
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb